جواب بعضی از سوال ها

جواب زشتی را به زیبایی.

جواب توهم را به روشنی.

جواب خشم را به صبوری.

جواب سرد را به گرمی.

جواب نامردی را با مردانگی.

جواب همدلی را با رازداری.

جواب پشتکار را با تشویق.

جواب اعتماد را بی ریا.

جواب بی تفاوت را با التفات.

جواب یکرنگی را با اطمینان.

جواب مسئولیت را با وجدان.

جواب حسادت را با اغماض.

جواب خواهش را بی غرور.

جواب دورنگی را با خلوص.

جواب بی ادب را با سکوت.

جواب نگاه مهربان را با لبخند.

جواب لبخند را با خنده.

جواب دلمرده را با امید.

جواب منتظر را با نوید.

جواب گناه را با بخشش.

و جواب عشق چیست جز عشق؟

هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار.

مطمئن باش هر جوابی بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی ،
باز می گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید