مهارت های زندگی

هر چیزی در زندگی،یا مجالی برای رشد و بالندگی است و یا آغازی برای در جا زدن و رکود و کسالت،اختیار با شماست.

ـ وقتی دیگران را براشفته و ناراحت می بینید همواره به خاطر داشته باشید که ایشان صاحب اختیار،رنج و محنت خویشند،شما ناگزیر نیستید که به اردوگاه آنها ملحق شوید.

ـ کسی نمی تواند بدون رضایت شما احساسی را بر شما تحمیل کند.

ـ روزهای عمر ما،ذخایر گرانبهای زندگی ما هستند.

ـ در درون ما چاهی به عمق بی نهایت از خلاقیت،ابتکار و نوآوری وجود دارد.استعداد و نیروی بالقوه این مخزن چنان بیکرانه است که در حیطه تصور ما نمی گنجد.

ـ اگر فردی با رفتار ناصواب خود شما را به خشم آورد،یا به گونه ای دیگر شما را به خشم آورد،از خود بپرسید با چه رفتاری به او آموخته ام که می تواند مرا آلت دست خود کند.

ـ پرداختن به کاری که به آن عشق می ورزید،اساسی ترین شرط گشایش دروازه فراوانی نعمت در زندگی شماست.

ـ کسی شما را برای خشمناک شدنتان مجازات نمی کند،همین خشم است که شما را به کیفر می رساند.

ـ اگر از اعتماد به نفس بهره ندارید،به کاری بپردازید که در نتیجه انجام آن نسبت به خود احساس رضایت کنید.

ـ اگر من بخواهم برای شهامت کلمه ای متضاد پیشنهاد کنم،کلمه دنباله روی را بر واژه ترس ترجیح می دهم.

ـ به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان معطوف کنید به کار خود بپردازید و هر چه می خواهید در باغ خویش بکارید.

ـ برای تحول مدارس و تبدیل آنها به مراکز آموزش راستین و سودمند،باید این مراکز به دست آموزگاران و مربیان دلسوزی سپرده شوند که آموزشهایی از قبیل خودباوری،احساس محبت نسبت به شگفتیهای عالم وجود و تحت کنترل در آوردن امور زندگی را دست کم به اندازه درس هندسه و دستور زبان حایز اهمیت بدانند.

ـ برای کسانی که به جستجوی تجربه های تازه بر نمی آیند،ترس از شکست به ترس از موفقیت بدل می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید