گاهی وقتها

گاهی وقت ها...
گاهی وقت ها نفر اول شدی، ولی به جایگاه دیگران حسرت میخوری...
گاهی وقت ها باید بخاطر جایی که هستی شاد باشی...
گاهی وقت ها متوجه جایی که ایستاده ای نیستی...
گاهی وقت ها نگاه دیگران برایت مهم تر از نگاه خودت به زندگی میشود...
گاهی وقت ها صدای دیگران نمی گذارد آنچه را که باید ، بشنوی...
گاهی وقت ها می بازی ، اما شاید به هدف نزدیکتر شده باشی...
گاهی وقت ها داشته هایت بیشتر از ادعایی است که برنده ها دارند...
گاهی وقت ها لازم است هر جا که هستی از خودت راضی باشی...
/ 0 نظر / 13 بازدید