سخنان بزرگان درباره خوشبختی

سیسرون

احمق  هیچوقت  سعادتمند نمی شود

ژوبر

امید جزیی از خوشبختی است

لردبایرون

خاطره یک خوشبختی  هرگز خوشبختی نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج همیشه درد و رنج  است

منتسکیو

ما همیشه  دیگران را بیش  از  آن حدی که خوشبختند، خوشبخت تصور می کنیم

فلوریان

برای آنکه بتوانید خوشبخت زندگی کنید اسرار خود را به هرکس نگویید

لابرویر

گاه انسان  در مقابل بعضی  بدبختی ها  از خوشبختی خود احساس شرم می کند

هوراس

بندرت شخصی یافت می شود که بگوید همه عمرش خوشبخت زیسته است

پیردانی نوس

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند، اما  خوشبختی دیگران  همیشه دیدگان شان مجسم است .

کتاوییرنر

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت  از خوشبختی  می شنوند ، اما هرگز بدون آنکه  واقعا آن را بشناسند از جهان می روند.

فرانسیس بیکن

ما باید برای خوشبخت  زیستن موقعیتهای مناسب  ایجاد  کنیم،نه اینکه  در انتظار آن باشیم

بالزاک

اساس خوشبختیهای مادی  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است

 

/ 0 نظر / 22 بازدید