تو، تویی...

تو دوست داشتنی هستی اگر ...
دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد.
تو زنده هستی اگر ...
امیدهای فردا برایت بیشتر از مشکلات دیروز اهمیت داشته باشد.
تو با شرافتی اگر ...
آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی.
تو آزادی اگر ...
خودت را کنترل کنی، نه دیگران را
تو بخشنده‌ای اگر ...
بتوانی به همان زیبایی که می‌گیری، به دیگران ببخشی.
تو مهربانی اگر ...
وقتی دیگران مرتکب اشتباهی می‌شوند که تو هم در خود سراغ داری، آنها را ببخشی.
تو شادی اگر ...
گلی را ببینی و به خاطر زیبایی آن خدا را شکر کنی.
تو زیبایی اگر ...
احتیاج به آیینه نداشته باشی تا این را به تو بگوید.
تو ثروتمندی اگر ...
هیچ گاه بیش از آنچه داری نیاز نداشته باشی.

 
/ 0 نظر / 13 بازدید