جملات زیبا

آسان ترین راه مبارزه با مشکلات ، روبرو شدن با آنهاست نه فرار .

آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی .

آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ، ولی خالص و صمیمانه .

آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است .

آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است .

آسان ترین راه پول در آوردن ، آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را بکنی .

آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است .

آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز متقابلا عشق بورزی و محبت کنی .

 

آسان ترین راه رسیدن به آرامش ، آن است که سالم و بی غل و غش زندگی کنی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید