از فرمایشات حضرت علی (ع)

1. بزرگترین گناه ترس است.
2. بزرگترین تفریح کار است.
3. بزرگترین بلا نا امیدی است.
4. بزرگترین شجاعت صبر است.
5. بزرگترین استاد تجربه است.
6. بزرگترین اسرار مرگ است.
7. بزرگترین افتخار ایمان است.
8. بزرگترین سود فرزند نیک است.
9. بزرگترین هدیه گذشت است.
10. بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس است.
11. آنچه بر قضا وقدر فایق آید صبر است.
12. آنچه آدمی را صیقل دهد کار است.
13. آنچه که کهنه اش بهتر است دوست است.
14. آنچه که از علم بهتر است تجربه است.
15. آنچه برای مرد ننگ است غصه است.
16. آنچه بیش از مرگ آدمی رامیکشد نومیدی است.
17. آنچه هرقدر دراز باشد کوتاه است عمر است.
18. آنچه که کمش زیاد است دشمن است.

19. آنچه که زیادش هم کم است ایمان وجوانمردی است

/ 0 نظر / 17 بازدید