خوشبختی

خوشبختی یعنی .......
خوشبختی یعنی دیدن خنده یک آدم ازسر شوق که تو اون خنده را ایجاد کردی .
خوشبختی یعنی دیدن طلوع زیبای خورشید وخندیدن از ته دل .
خوشبختی یعنی ترک کردن قصه عادت .
ت خوشبختی یعنی به خودت این اجازه رو میدی که به رویاهات فکر کنی .
خوشبختی یعنی وقتی صبح از خواب  بیدار میشی مادر وپدرت رو سالم می بینی .
خوشبختی یعنی دیدن خنده های کودکان بدون نگرانی از فردا و بی دغدغه.
خوشبختی یعنی درک نشانه ها و پیگیریشون .
خوشبختی یعنی ، همین که تا حالا به تو فرصت زندگی کردن توی این دنیا داده شده است .
 خوشبختی یعنی .....
/ 0 نظر / 16 بازدید