خدا

خانم شما خدا هستید ؟

کودکی با پای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین

فروشگاهی نگاه می کرد زنی در حال عبور او را دید، او را به

 داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت: مواظب

 خودت باش

کودک پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟

زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا

 هستم.

کودک گفت:
می دانستم با او نسبتی داری 
/ 0 نظر / 5 بازدید