زندگی:پرسیدم.........!!

زندگی: پرسیدم...... !!

زندگی:  پرسیدم...... !!
پرسیدم 

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟

 با کمی مکث جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

وبدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن ،

 

وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتی که بدانی چطور زندگی کنی ..

 

پرسیدم ،

آخر .... ،

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

 

مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود می داند آئین بزرگ کردنت را ..

 

بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..

 

داشتم به سخنانش فکر میکردم که نفسی تازه کرد وادامه داد ... 

هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا می چراید ،

آهو می داند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر این صورت طعمه شیر خواهد شد ،

 

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می گردد ، که می داند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند ...

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

 

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی ..

به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی می خواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

 

که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد :

زلال باش .... ،‌ زلال باش ..... ،

فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست

منبع:سایت تکناز

 

/ 0 نظر / 6 بازدید